Free Shipping on orders over 50$

Algemene Voorwaarden

Heemskerk Vaste Planten - Perennials
De Boender 7
2204 AE Noordwijk
The Netherlands
 
K.v.K. Leiden nummer 28026129
B.T.W. nummer NL 064807411B01
 
Artikel 1. Algemeen
1.1              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Heemskerk Vaste Planten, hierna te noemen “Leverancier” en een afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2              Onder afnemer wordt verstaan een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3              Indien één of meerderen bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.4              Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1       Alle door Leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 
Artikel 3. Levering en betaling
3.1              Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag + verzendkosten via onze bankrekening.
3.2              Na ontvangst van de betaling zal de Leverancier de bestelde goederen binnen tien werkdagen verzenden. Behoudens onvoorziene omstandigheden.
3.3              Indien bestelde producten niet meer leverbaar zijn, zal het teveel betaalde direct terug gestort worden.
 
Artikel 4. Prijzen
4.1       Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. Verzendkosten worden extra in rekening gebracht. Leverancier geeft de kosten van de verzending bij de totstandkoming van de overeenkomst bij de koper aan.
4.2       In geval van tijdelijke aanbiedingen, geldt dat Leverancier alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren als Leverancier in staat is om binnen de actietermijn te leveren en zolang de voorraad strekt. Als het artikel binnen de actietermijn is uitverkocht kan er geen aanspraak op de bijzondere actieprijs gemaakt worden.
 
Artikel 5. Reclames
5.1       De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen, beschadigingen en dergelijke. In geval van foutieve zending of beschadiging dient dit direct aan Leverancier te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van twee werkdagen.
5.2       Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
5.3       Indien en voor zover de reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden zal Leverancier, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, naar billijkheid het gebrek herstellen danwel vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
5.4       Indien er binnen een jaar na levering gebreken blijken, en de afnemer Leverancier daarvan in kennis stelt. Zal de leverancier naar billijkheid bezien of enige tegemoetkoming van toepassing kan zijn.
5.5       Retournering van het verkeerd of beschadigde geleverde kan slecht geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.
 
Artikel 6. Transport
6.1       Leverancier bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van de afnemer.
 
Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1       Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voorvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2       Leverancier is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.